Καλή Νομοθέτηση

Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση δράσεων δημοσιότητας για το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας»

01-12-2023 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, οι δράσεις δημοσιότητας για το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την κεντρική εκδήλωση – ημερίδα με θέμα […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

22-11-2023 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023 Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020) υλοποιείται το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5000542). Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει αφενός ένα ολοκληρωμένο σύστημα καλής νομοθέτησης, μέσω του οποίου θα τυποποιηθεί […]

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον διοικητικό φόρτο για το 2022


Δείτε τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλούστευση της νομοθεσίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ετήσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον διοικητικό φόρτο (Annual Burden survey 2022, Luxembourg: Publications Office of the European Union, September 2023).Επίσης, δείτε τα πορίσματα της ετήσιας έρευνας για τον διοικητικό φόρτο (Findings from the 2022 Annual Burden Survey – […]

Καλή Νομοθέτηση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή: επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας


Δείτε τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας (25 Νοεμβρίου 2021), οι οποίες καθορίζουν τις αρχές που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία νέων πρωτοβουλιών και προτάσεων και κατά τη διαχείριση και την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο του νομοθετικού κύκλου. 

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης: Έκθεση του άρθρου 66 παρ. 8 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)

09-06-2021 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Τηλεφορτώστε εδώ την Έκθεση του άρθρου 66 παρ. 8 του ν. 4622/2019, όπως συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων (επικαιροποίηση μέχρι 12.03.2021)

21-04-2021 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Δείτε την «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, όπως εκπονήθηκε από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021 και Ετήσια Σχέδια Δράσης Υπουργείων | 2021

03-03-2021 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Δείτε το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2021 εδώ. Τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο, συναποτελούν και διαμορφώνουν το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.Κάθε σχέδιο δράσης περιλαμβάνει με  ομοιόμορφο και ευσύνοπτο τρόπο τους στόχους ενός Υπουργείου για το 2021 καθώς και τη σύνδεση τους με τις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης. […]

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

01-03-2021 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με έργο της την αναμόρφωση του «Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» και ειδικότερα την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, σύμφωνα με τις αρχές της Καλής Νομοθέτησης, το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας και το Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και […]

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

25-02-2021 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με έργο την επεξεργασία σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης για το Κτηματολογικό Καθεστώς Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα για τη μετάπτωση του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ενόψει της επικείμενης κατάργησης των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, σε εκτέλεση του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και της έναρξης λειτουργίας […]

IAL Αthens 2020 – Οπτικό υλικό από το συνέδριο (11-12 Φεβρουαρίου 2021) – Videos available from both days of the Conference (11-12 February 2021)


Στα δύο κατωτέρω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου ανά ημέρα  /  Below you can watch both days of the Conference.Πρώτη ημέρα – 11 Φεβρουαρίου 2021 / First day – 11 February 2021 2. Δεύτερη ημέρα – 12 Φεβρουαρίου 2021 / Second day – 12 February 2021 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής


Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με έργο της την επεξεργασία σχεδίου νόμου με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στα είδη πυροτεχνίας και σε συστήματα ανάφλεξης αυτών και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/69 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας δυνάμει της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ […]

H Διεθνής Ένωση για τη Νομοθεσία (International Association of Legislation – ΙAL) και η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων συνδιοργανώνουν το συνέδριο “IAL Αthens 2020” (11-12 Φεβρουαρίου 2021)


Η Διεθνής Ένωση για τη Νομοθεσία (International Association of Legislation – ΙAL) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του συνεδρίου “IAL Αthens 2020”, το οποίο, λόγω των περιορισμών του Covid19, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη και την Παρασκευή 11-12 Φεβρουαρίου 2021. Το συνέδριο “IAL Αthens 2020” συνδιοργανώνεται από τη Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών […]