Νέα

Πρότυπα έγγραφα


Έκθεση Ενσωμάτωσης (docx)Έκθεση Ενσωμάτωσης (pdf)Πρότυπος Πίνακας Αντιστοιχίας (docx)

Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ΑΔΑ: 963Θ46ΜΓΨ7-Θ9Λ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων περί σύστασης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για: α) την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, β) τη διαβάθμιση τίτλων σπουδών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και γ) τη θέσπιση πλαισίου για τα Ωδεία.

01-07-2024 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Μεταφορτώστε από τη Δι@ύγεια (με ΑΔΑ 963Θ46ΜΓΨ7-Θ9Λ)  την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, περί σύστασης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για: α) την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, β) τη διαβάθμιση τίτλων σπουδών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και γ) τη θέσπιση πλαισίου […]

Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση δράσεων δημοσιότητας για το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας»

01-12-2023 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, οι δράσεις δημοσιότητας για το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την κεντρική εκδήλωση – ημερίδα με θέμα […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

22-11-2023 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023 Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020) υλοποιείται το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5000542). Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει αφενός ένα ολοκληρωμένο σύστημα καλής νομοθέτησης, μέσω του οποίου θα τυποποιηθεί […]

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον διοικητικό φόρτο για το 2022


Δείτε τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλούστευση της νομοθεσίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ετήσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον διοικητικό φόρτο (Annual Burden survey 2022, Luxembourg: Publications Office of the European Union, September 2023).Επίσης, δείτε τα πορίσματα της ετήσιας έρευνας για τον διοικητικό φόρτο (Findings from the 2022 Annual Burden Survey – […]

Καλή Νομοθέτηση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή: επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας


Δείτε τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας (25 Νοεμβρίου 2021), οι οποίες καθορίζουν τις αρχές που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία νέων πρωτοβουλιών και προτάσεων και κατά τη διαχείριση και την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο του νομοθετικού κύκλου. 

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης: Έκθεση του άρθρου 66 παρ. 8 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)

09-06-2021 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Τηλεφορτώστε εδώ την Έκθεση του άρθρου 66 παρ. 8 του ν. 4622/2019, όπως συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων (επικαιροποίηση μέχρι 12.03.2021)

21-04-2021 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Δείτε την «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, όπως εκπονήθηκε από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021 και Ετήσια Σχέδια Δράσης Υπουργείων | 2021

03-03-2021 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Δείτε το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2021 εδώ. Τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο, συναποτελούν και διαμορφώνουν το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.Κάθε σχέδιο δράσης περιλαμβάνει με  ομοιόμορφο και ευσύνοπτο τρόπο τους στόχους ενός Υπουργείου για το 2021 καθώς και τη σύνδεση τους με τις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης. […]