- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Από 14.4.1944 έως 26.4.1944

14 Απριλίου 1944: Διορισμός:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργού Εξωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας και  Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού Οικονομικών
Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΥπουργού Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως και  Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΥπουργού Εσωτερικών, Παιδείας και Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας

26 Απριλίου 1944: Παραίτησις:

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουρ-γού Εξωτερικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας,  Δικαιοσύνης, Οικονομικών
Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΥπουργού Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως και Εργασίας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΥπουργού Εσωτερικών, Παιδείας και Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

14 Απριλίου 1944: Ανάθεσις είς:
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) καθηκόντων Υπουργού Οικονομικών