Κυβέρνησις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Από 26.4.1944 έως 24.5.1944
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 26.4.1944 έως 24.5.1944

26 Απριλίου 1944: Διορισμός:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εξωτερικών

4 Μαΐου  1944: Διορισμός:

Γ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

24 Μαΐου  1944: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠροέδρου  Υπουργικού Συμβουλίου,   Υπουργού Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικο-νομικών, Στρατιωτικών  και Αεροπορίας
Γ.  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥΥφυπουργού Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

27 Απριλίου 1944: Ανάθεσις είς:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Πρόεδρον  Υπουργικού Συμβουλίου) καθηκόντων  Υπουργού Δικαιοσύνης και Οικονομικών

1 Μαΐου  1944: Ανάθεσις είς:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Πρόεδρον  Υπουργικού Συμβουλίου) καθηκόντων  Υπουργού Στρατιωτικών  και Αεροπορίας