Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ

Από 30.6.1949 έως 6.1.1950
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  30.6.1949 έως  6.1.1950

30 Ιουνίου  1949: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΑ΄ Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΒ΄ Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας εις ον ανατίθεται προσωρινώς η άσκησις καθηκόντων Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΠΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Ανοικοδομήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων, και  Τηλεφώνων
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
Ε.ΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθεται η άσκησις καθηκόντων Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθεται η άσκησις καθηκόντων Υφυπουργού Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

4 Ιουλίου 1949: Μεταβίβασις εις:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗΝΑντιπρόεδρον  Κυβερνήσεως και Υπουργόν Εξωτερικών απασών περί Γενικής Γραμματείας Τουρισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κυβερνήσεως

12 Αυγούστου 1949: Διορισμός:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου εις ον ανατίθενται καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

8 Σεπτεμβρίου 1949: Μεταβίβασις εις:

ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου) απασών των περί Γενικής Γραμματείας Τουρισμού Αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Κυβερνήσεως

6 Ιανουαρίου 1950: Παραίτησις:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣΠροέδρου Κυβερνήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗΑ΄ Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουρ-γού Εξωτερικών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΒ΄ Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουρ-γού άνευ Χαρτοφυλακίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑΥπουργού Δικαιοσύνης
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΖΑΪΜΗΥπουργού Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΝΤΗΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Θρησκευμάτων και Παιδείας
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΛΜΗΥπουργού Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΠΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΥΥπουργού Μεταφορών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΥπουργού Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΥπουργού Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Γεωργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Υγιεινής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΥπουργού Κοινωνικής Προνοίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΡΙΝΑΚΗΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΥπουργού Εργασίας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΥπουργού Αεροπορίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΟΖΟΥΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλά-δος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

9 Ιουλίου 1949: Ανάθεσις εις:
ΣΟΦΟΚΛΗΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

14 Ιουλίου 1949: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν  Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

4 Αυγούστου 1949:Ενάσκησις:

ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΛΙΑΝΟΥ(Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς περί Γενικής Γραμματείας Τουρισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
10 Σεπτεμβρίου 1949: Ανάθεσις εις:
ΣΟΦΟΚΛΗΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ(Αντιπρόεδρον Κυβερνήσεως)  προσωρινώς καθηκό-ντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
15 Σεπτεμβρίου 1949: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΔΙΟΜΗΔΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
19 Σεπτεμβρίου 1949: Ανάθεσις εις:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ ΑΒΕΡΩΦ(Υπουργόν Εφοδιασμού και Διανομών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας

25 Οκτωβρίου 1949: Ανάθεσις εις:

ΠΑΝΟΝ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΝ(Υπουργόν  Μεταφορών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Τύπου και Πληροφοριών και των περί Γενικής ΓραμματείαςΤουρισμού αρμοδιοτήτων

4 Ιανουαρίου 1949: Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΧΕΛΜΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού