Κυβέρνησις ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Από 15.4.1950 έως 21.8.1950
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από  15.4.1950 έως  21.8.1950

15 Απριλίου 1950: Διορισμός:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΛΑΣΤΗΡΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και προσωρινώς Υπουργού Εξωτερικών, Τύπου και Πληροφοριών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Εσωτερικών
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Διακαιοσύνης
ΠΕΤΡΟΥ  ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥπουργού Θρησκευμάτων και  Παιδείας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΕΛΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΥπουργού Γεωργίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥΥπουργού Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Νάυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Υγιεινής, Κοινωνικής Προνοίας,  και Υπουργού Οικισμού και Ανοικοδο-μήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΙΧΑΗΛΥπουργού Εργασίας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλά-δος
ΛΟΥΚΑ  ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΛΕΩΝΤΑ  ΜΑΚΚΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Ναυτικών
ΜΑΝΟΥΣΟΥ  ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Αεροπορίας

19 Απριλίοιυ 1950: Παραίτησις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΝΤΙΚΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών

6 Μαϊου 1950: Μεταβίβασις εις:

ΛΟΥΚΑΝ  ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντα καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ) απασών των περί Γενικής Γραμματείας Τουρισμού αρμοδιοτήτων του Προέ-δρου της  Κυβερνήσεως

8 Μαϊου 1950: Διορισμός:

ΠΑΥΣΑΝΙΑ  ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΛΕΩΝΙΔΑ   ΣΠΑΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντα καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥφυπουργού Υγιεινής, Κοινωνικής Προνοίας και Υφυπουργού Οικισμού – Ανοικοδομήσεως

5 Ιουλίου 1950: Παραίτησις:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Αντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου)  Υπουργού Εσωτερικών
ΠΕΤΡΟΥ   ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥπουργού Δημοσίας Τάξεως
5 Ιουλίου 1950: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Αντιπροέδρου  Υπουργικού  Συμβουλίου) ως Υπουργού  Δημοσίας  Τάξεως
ΠΕΤΡΟΥ  ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥπουργού  Εσωτερικών

7 Αυγούστου 1950: Παραίτησις:

ΠΑΥΣΑΝΙΑ  ΚΑΤΣΩΤΑΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

7 Αυγούστου 1950: Διορισμός:

ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος

21 Αυγούστου 1950: Παραίτησις:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΛΑΣΤΗΡΑΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και προσωρινώς Υπουργού Εξωτερικών, Τύπου και Πληροφοριών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΑντιπροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Δημοσίας Τάξεως
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  ΤΣΑΤΣΟΥΥπουργού Διακαιοσύνης
ΠΕΤΡΟΥ  ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑΥπουργού Θρησκευμάτων και  Παιδείας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΤΣΟΥΔΕΡΟΥΥπουργού Συντονισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΤΑΛΗΥπουργού Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΜΕΛΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΥπουργού Γεωργίας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΑΒΙΝΗΥπουργού Δημοσίων Έργων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΨΑΡΡΟΥΥπουργού Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων
ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΚΛΑΒΑΝΗΥπουργού Υγιεινής, Κοινωνικής Προνοίας,  και Υπουργού Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΝΕΤΑΥπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΙΧΑΗΛΥπουργού Εργασίας
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΥπουργού Εθνικής Αμύνης
ΛΕΩΝΙΔΑ  ΙΑΣΩΝΙΔΗΥπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος
ΛΟΥΚΑ  ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
ΛΟΥΚΑ  ΣΠΑΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών
ΛΕΩΝΤΟΣ  ΜΑΚΚΑΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Ναυτικών
ΜΑΝΟΥΣΟΥ   ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΥπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα Υφυπουργού Αεροπορίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥΥφυπουργού Υγιεινής, Κοινωνικής Προνοίας και Οικισμού – Ανοικοδομήσεως

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

22 Απριλίοιυ 1950: Ανάθεσις εις:

ΜΑΝΟΥΣΟΝ  ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΝ(Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντα καθήκοντα Υφυπουργού Αεροπορίας) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Στρατιωτικών

1 Ιουνίου 1950: Ανάθεσις εις:

ΣΤΑΥΡΟΝ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ(Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών, Τύπου και Πληροφοριών
ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΚΑΡΤΑΛΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

17 Ιουνίου 1950: Ανάθεσις εις:

ΦΙΛΙΠΠΟΝ  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Ναυτικών

3 Αυγούστου 1950: Ανάθεσις εις:

ΦΙΛΙΠΠΟΝ  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΝ(Υπουργόν Εθνικής Αμύνης) προσωρινώς καθηκόντων Υφυπουργού Ναυτικών

10  Αυγούστου 1950: Ανάθεσις εις:

ΓΕΩΡΓΙΟΝ  ΚΑΡΤΑΛΗΝ(Υπουργόν Οικονομικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Συντονισμού

13  Αυγούστου 1950: Ανάθεσις εις:

ΠΕΤΡΟΝ   ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΝ(Υπουργόν  Εσωτερικών) προσωρινώς καθηκόντων Υπουργού Δημοσίας Τάξεως