Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου | 24.08.2011

24-08-2011 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Υπουργικό Συμβούλιο

Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση της 15/25-5-2005 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα έκτασης 637.806,28 τ.μ. από το αγρόκτημα «Ρεύματα-Νεράιδα» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α)» (Α΄ 124).

Εισηγητής: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης.

2. Σχέδιο νόμου: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος.

3. Σχέδιο νόμου: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων.

Εισηγητής: Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δ. Ρέππας.

4. Σχέδιο νόμου: Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ», συνένωση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

Εισηγητής: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης.

5. Σχέδιο νόμου: Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλες διατάξεις.

Εισηγητής: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης.

6. Σχέδιο νόμου: Σύσταση και λειτουργία Επικουρικής Ακτοφυλακής.

Εισηγητής: Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσής.

7. Σχέδιο νόμου: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993 και ενσωμάτωση της Οδηγίας   2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση όρων για μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας».

Εισηγητής: Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ.    Χρυσοχοΐδης.