Πίνακας Ενσωματωμένων Οδηγιών και Αποφάσεων Πλαίσιο, Ιούλιος 2010 έως σήμερα


Το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αρμόδιο για την παρακολούθηση της πορείας ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο Ελληνικό Δίκαιο, συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα μέτρα μεταφοράς των Οδηγιών, δημοσιεύοντας και επικαιροποιώντας τον πλήρη Πίνακα των Ενσωματωμένων Οδηγιών.

Σημείωση: Ο Πίνακας περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία των εθνικών μέτρων μεταφοράς που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα μέσα Ιουλίου 2010 μέχρι και σήμερα.

Πίνακας Ευρωπαϊκών Οδηγιών που ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο και Κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Χρονικό Διάστημα 14 Ιουλίου 2010 μέχρι σήμερα.