Η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-01-2014 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Η Ελλάδα έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Ιταλία την 1η Ιουλίου 2014. Είναι η πέμπτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία μετά την προσχώρησή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1981.

Διαβάστε περισσότερα για τις προηγούμενες ελληνικές Προεδρίες

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία  του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη. Η χρηματοπιστωτική κρίση επέβαλε την υιοθέτηση περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών ώστε να ξεπεραστούν τα κατασκευαστικά ελλείμματα στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, να διαφυλαχθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα και να δρομολογηθεί η σταδιακή επιστροφή σε βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, η έκταση και ένταση της κρίσης, καθώς και τα επίπεδα ύφεσης και ανεργίας που επακολούθησαν, κλόνισαν την εμπιστοσύνη σημαντικού μέρους  των Ευρωπαίων πολιτών στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ικανότητα αυτών να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν αξιόπιστες και σώφρονες οικονομικές πολιτικές, εστιασμένες στην τόνωση της ανάπτυξης, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη, την ευημερία και τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης. Παράλληλα, η επιβολή πολιτικών αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας είχε ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στις χώρες που βίωσαν άμεσα τις συνέπειες της κρίσης.

Σε αυτό το σημαντικό σημείο καμπής, το μεγάλο διακύβευμα για την ΕΕ εδράζεται στην προώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης και στην εξασφάλιση σταθερότητας και ευημερίας για όλους· για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΕΕ οφείλει πρώτα απ’ όλα να επαναβεβαιώσει την αποστολή της στην καρδιά και στο νου των πολιτών της. Η Ευρώπη καλείται σήμερα να διαφυλάξει τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα μέσω της εμβάθυνσης της ΟΝΕ, να προωθήσει πολιτικές τόνωσης της ανάπτυξης για να καταπολεμήσει την ανεργία μέσω, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, και να αποκαταστήσει τη ρευστότητα και δανειοληπτική ικανότητα της πραγματικής οικονομίας, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συνοπτικά, η προώθηση πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη, η καταπολέμηση της ανεργίας, η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η εμβάθυνση της ενοποίησης και η ολοκλήρωση της ΟΝΕ, καθώς και η αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της ΕΕ, διαμορφώνουν το πλαίσιο προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας.

Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 συνιστά έναν πρόσθετο παράγοντα που καθορίζει το πλαίσιο της Προεδρίας αυτής.

Βασικές Αρχές-Στόχοι Ελληνικής Προεδρίας

Οι βασικές αρχές που θα κατευθύνουν το έργο της Προεδρίας μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

1. Ενίσχυση της εμπλοκής της κοινωνίας και των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω πολιτικών και δράσεων που να ανταποκρίνονται στα καθημερινά προβλήματα, τις ανησυχίες και ανασφάλειες αυτών. Οι προσπάθειές μας θα εστιάσουν στους τομείς της οικονομικής ανάκαμψης, της απασχόλησης, της συνοχής, της κινητικότητας των πολιτών, καθώς και της ασφάλειας της Ένωσης, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής. Απώτερος στόχος είναι η μετεξέλιξη της Ένωσης σε μια κοινότητα κοινών αξιών και «κοινού πεπρωμένου» για όλους τους πολίτες της, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα και ενισχύοντας το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο.

2. Εμβάθυνση της Ένωσης, και ειδικά της ΟΝΕ, μέσω της προώθησης πολιτικών και δράσεων για την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, οι οποίες αποκαλύφθηκαν από την πρόσφατη κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος παραμένει η διατήρηση της ακεραιότητας του κοινού νομίσματος, σε στέρεη και βιώσιμη βάση, καθώς και η διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η εμβάθυνση της ΟΝΕ θα λάβει χώρα με πλήρη σεβασμό προς την Ενιαία Αγορά, μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής σε όλα τα μη-μέλη της Ευρωζώνης.

3. Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας της ΕΕ και των δεσμών συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς και βαθμιαία οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διεύρυνση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική Προεδρία θα βρείτε εδώ.

logo