Μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο: μια ιστορία επιτυχίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης


Δημοσιεύτηκε χθες στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard) για το 2016, ο οποίος μετρά τις επιδόσεις των κρατών μελών  αναφορικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ για την ενιαία αγορά. Το Scoreboard, ενώ παλιότερα διαμορφωνόταν κάθε εξάμηνο, από το 2016 ανακοινώνεται σε ετήσια βάση, και το συγκεκριμένο λαμβάνει υπόψη όλες τις ανακοινώσεις των εθνικών μέτρων μεταφοράς που έγιναν μέχρι την 11.12.2016 και αφορούν τις οδηγίες με προθεσμία μεταφοράς μέχρι την 30.11.2016.

Το 2016 τα κράτη μέλη έπρεπε να ενσωματώσουν 66 νέες οδηγίες (από 47 του προηγούμενου έτους) και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του ευρωπαϊκού μέσου όρου ελλείμματος ενσωμάτωσης (οδηγίες που δεν ενσωματώθηκαν εμπρόθεσμα), ο οποίος έφτασε στο 1.5%, ενώ 20 χώρες παρέκλιναν του στόχου που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το 2007 για 1% έλλειμμα ενσωμάτωσης. Η Ελλάδα, με έλλειμμα ενσωμάτωσης 0.8%, κατετάγη στην τέταρτη καλύτερη θέση και ήταν μία από τις 8 χώρες που κρατήθηκαν κάτω από το κατώφλι του ελλείμματος του 1%. Επίσης, βελτίωσε αισθητά τη θέση της στον δείκτη ορθής μεταφοράς των οδηγιών (0.3% έλλειμμα συμβατότητας, έναντι 0.5% τα προηγούμενα δύο έτη και 0.7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και είναι μία από τις πέντε καλύτερες χώρες σε αυτόν τομέα, όπως και στη συνολική αποτίμηση που προκύπτει από 5 σχετικούς δείκτες.

Η σημασία αυτών των επιδόσεων καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερα πιεστικές απαιτήσεις νομοθέτησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και ο μεγάλος αριθμός οδηγιών που ρυθμίζουν κρίσιμα θέματα και έπρεπε να ενσωματωθούν με νόμο. Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, που παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες εναρμόνισης, το 2016 ενσωματώθηκε ο αριθμός ρεκόρ των 29 οδηγιών με νόμους, ενώ 8 οδηγίες ενσωματώθηκαν με προεδρικά διατάγματα και 33 οδηγίες με υπουργικές αποφάσεις (στοιχεία για όλες τις οδηγίες και όχι μόνο όσες αφορούν την ενιαία αγορά).

Παρότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, δεν χωρά αμφιβολία ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των αξιολογότατων στελεχών των υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης αποδίδει καρπούς και φέρνει σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την ελληνική δημόσια διοίκηση και τη διεθνή εικόνα της χώρας.