Ενημερωτικά Δελτία για την Εναρμόνιση – Κείμενα της ΕΕ για την Ενσωμάτωση


Τα Ενημερωτικά Δελτία για την Εναρμόνιση είναι μια πρωτοβουλία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων με σκοπό την ευσύνοπτη ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων και όλων των ενδιαφερομένων για θέματα που αφορούν τη διαδικασία προσαρμογής του εθνικού δικαίου προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρίτος τίτλος της σειράς Κείμενα της ΕΕ για την Ενσωμάτωση συγκεντρώνει τα κείμενα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, ανεξάρτητα από τη νομική τους δεσμευτικότητα, αποτυπώνουν τις πολιτικές, νομικές και διοικητικές υποχρεώσεις των κρατών μελών αναφορικά με την εναρμόνιση του παράγωγου δικαίου της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις ορθής νομοθέτησης, υλοποίησης των εθνικών υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ ως μέσο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.