Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Μετά από συνεργασία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) έχει σχεδιαστεί τριήμερο επαναλαμβανόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα και τίτλο «Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο εφαρμογής».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης σχετικά με τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτές αποτυπώνονται κυρίως στην Ατζέντα 2030 και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ. Πέρα από την ενημέρωση για το θεσμικό και συντονιστικό πλαίσιο εφαρμογής, τις στρατηγικές και τα σχέδια υλοποίησης ή προσαρμογής των ΣΒΑ στο εθνικό περιβάλλον, τις εκθέσεις αξιολόγησης και τους δείκτες μέτρησης προόδου, έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση της εμπειρίας των ΣΒΑ για την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας ως προς την εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολιτικών στρατηγικών, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δομών και φορέων, και τη συνοχή των δημόσιων πολιτικών που απευθύνονται σε πολλούς, αλλά αλληλοσυνδεδεμένους στόχους.

Το πρώτο σεμινάριο ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου τ.έ. στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α στον Ταύρο και ήδη γίνονται οι εγγραφές στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, στον θεματικό κύκλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ο ίδιος κύκλος σεμιναρίων θα επαναληφθεί και μέσα στο 2018.