ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Διοικητική Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Η παρούσα διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης» των αξόνων προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» με Α/Α1 της Πράξης «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» με κωδ. ΟΠΣ 5030291 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»*.

Για την εκπόνηση της κωδικοποίησης έγινε νομική επεξεργασία των νομοθετημάτων με αφετηρία αναφοράς το 46ο Τεύχος της «Εβδομαδιαίας Ενημέρωσης Νομοθεσίας» (από 12/11/2018 έως 16/11/2018), που εκδίδεται από το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και είναι αναρτημένο  στον εξής σύνδεσμο: http://www.minadmin.gov.gr/?p=32998. Ταυτόχρονα περιλήφθηκαν οι προβλέψεις του ν. 4590 της 7/7.2. 2019 (Α΄ 17).

Η παρουσίαση της κωδικοποίησης ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από το Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας – «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή  αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Το σχετικό αρχείο μπορείτε να το μεταφορτώσετε στους ακόλουθους συνδέσμους : PDF | DOC

* Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω έργο συμμετείχαν και στελέχη από το Νομικό Γραφείο και το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.