Η Ελλάδα σταθερά στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην εναρμόνιση με το δίκαιο ΕΕ


Δημοσιεύτηκε χθες στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard) για το 2018, ο οποίος μετρά τις επιδόσεις των κρατών μελών  αναφορικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ για την ενιαία αγορά. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή οδηγίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, καθώς και πολιτικές που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ενιαία αγορά, όπως η φορολογία, η απασχόληση, ο πολιτισμός, η κοινωνική πολιτική, η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία, η ενέργεια, η προστασία των καταναλωτών, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας. Το Scoreboard λαμβάνει υπόψη όλες τις ανακοινώσεις των εθνικών μέτρων μεταφοράς που έγιναν μέχρι την 10.12.2018 και αφορούν τις οδηγίες με προθεσμία μεταφοράς μέχρι την 30.11.2018.

Η Ελλάδα, με έλλειμμα μεταφοράς 0.5%, βρίσκεται στις οκτώ πρώτες θέσεις, επίδοση καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 0.7%, και βεβαίως κάτω από το κατώφλι του ελλείμματος του 1%, που έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8-9 Μαρτίου 2007. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση στον δείκτη ορθής μεταφοράς των οδηγιών (0.4% έλλειμμα συμμόρφωσης, έναντι 0.8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), ενώ δεν έχει εκκρεμότητες με οδηγίες που έχουν καθυστερήσει πολύ να μεταφερθούν (άνω των 2 ετών).

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, από τις οδηγίες που περιλαμβάνονταν στο Scoreboard 2018, η Ελλάδα μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο 26 οδηγίες: 9 με νόμο, 17 με υπουργικές αποφάσεις, και 3 με προεδρικά διατάγματα.

Οι σταθερά καλές επιδόσεις της χώρας μας αποδεικνύουν ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και Υπουργεία) αποδίδει καρπούς και το σύστημα μεταφοράς του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό, παρότι έχει περιθώρια βελτίωσης, λειτουργεί με σωστό τρόπο και συμβάλει στην καλή λειτουργία και εικόνα της δημόσιας διοίκησης.

 

Evolution of transposition deficit – Greece