Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 


Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), η Κ.Ε.Κ. συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας.

Μεταφορτώστε εδώ το νέο Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας (2020).