Έκθεση Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: Το νομοθετικό έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια εφαρμογής του πλαισίου της βελτίωσης της νομοθεσίας (better regulation)


Η «βελτίωση της νομοθεσίας» (better regulation) είναι μια δέσμη αρχών και εργαλείων που διευκολύνουν την Επιτροπή στη χάραξη των πολιτικών της και την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεών της. Αποτελεί βασικό στοιχείο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ επί σχεδόν 20 χρόνια και αποτελεί ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα διεθνώς, σύμφωνα με νέα επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δείτε περισσότερα στην οικεία Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην αγγλική υπό τον τίτλο: «Law-making in the European Union after almost 20 years of Better Regulation» και είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της Ένωσης.