Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

20-11-2020 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με έργο την oριστικοποίηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και της σχετικής Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και την αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα, με αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις αρχές της Καλής Νομοθέτησης, το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας και το Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και λαμβανομένης υπόψη της εν εξελίξει διαβούλευσης, καθώς και των παρατηρήσεων των συναρμόδιων Υπουργείων και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας.

Δείτε τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων εδώ.