Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)


Ανασχεδιασμός ή κατάργηση των εσωτερικών διαδικασιών και ροών εργασιών, εφόσον έχει γίνει καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των προβληματικών σημείων, στην εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών σε όμορα νομοθετήματα, σε λειτουργίες βασικών ψηφιακών μητρώων, στην παροχή οριζόντιων ψηφιακών υπηρεσιών (shared services), στην ανάπτυξη νέων τρόπων αυθεντικοποίησης, σε ρυθμίσεις λόγω ενσωμάτωσης και εφαρμογής ενωσιακών κανονισμών, σε ψηφιοποίηση των διαδικασιών, διαλειτουργικότητα συστημάτων, κοκ. Περαιτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠΑΔ σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις ανασχεδιασμού και απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίησης, βελτίωσης ή κατάργησης δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς τρίτους.

Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση:

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 Υπουργεία που έχουν συνάψει Προγραμματική Συμφωνία ή Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την εκτέλεση παρεμβάσεων απλούστευσης διαδικασιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και του άρθρου 6 της Αριθμ. 15660 ΕΞ 2020 Εφαρμοστικής Απόφασης (ΦΕΚ 2747 / τ. Β’ / 06.07.2020)

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Υπουργεία που έχουν συνάψει Προγραμματική Συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κωδικοποίησης της νομοθεσίας (άρθρο 66 παρ. 5 ν. 4622/2019).

Δείτε όλα τα στοιχεία της πρόσκλησης εδώ

Δείτε την πρόσκληση εδώ