Σύσταση νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με έργο την εκπόνηση σχεδίου νόμου και έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα


Δείτε τη σχετική απόφαση όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια εδώ.