Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ΑΔΑ: 963Θ46ΜΓΨ7-Θ9Λ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων περί σύστασης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για: α) την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, β) τη διαβάθμιση τίτλων σπουδών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και γ) τη θέσπιση πλαισίου για τα Ωδεία.

01-07-2024 | Εκτύπωση Εκτύπωση | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Μεταφορτώστε από τη Δι@ύγεια (με ΑΔΑ 963Θ46ΜΓΨ7-Θ9Λ)  την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, περί σύστασης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για: α) την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, β) τη διαβάθμιση τίτλων σπουδών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και γ) τη θέσπιση πλαισίου για τα Ωδεία.