Κυβέρνησις ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ

Από 9.5.1922 έως 28.8.1922
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 9.5.1922 έως 28.8.1922

9  Μαΐου  1922 : Διορισμός :

ΠΕΤΡΟΥ   ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου και  Υπουργού  άνευ   Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού   Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού   Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού   Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΟΛΥΓΕΝΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και   Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΜΙΧΑΗΛ  ΓΟΥΔΑΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΥπουργού   Συγκοινωνίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΜΑΡΚΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΥπουργού   Περιθάλψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού   Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΑΥπουργού  Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού  Επισιτισμού
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥΥπουργού  Δημοσίου   Θησαυρού
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΣΤΑΗΥπουργού  Γενικού   Διοικητού  Θεσσα-λονίκης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γενικού   Διοικητού  Κρήτης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού  Γενικού   Διοικητού  Ηπείρου

20  Μαϊου  1922 : Διορισμός :

ΜΙΧΑΗΛ  ΓΟΥΔΑ(Υπουργού  Εθνικής   Οικονομίας) προσωρινώς ως Υπουργού  Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων  και  Τηλεφώνων

16  Ιουνίου  1922 : Παραίτησις :

ΜΙΧΑΗΛ  ΓΟΥΔΑΥπουργού  Εθνικής   Οικονομίας  και  προσωρινώς Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων  και  Τηλεφώνων

16  Ιουνίου  1922 : Διορισμός :

ΛΟΥΚΑ  ΚΑΝΑΚΑΡΗ  ΡΟΥΦΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΓΟΥΔΑΥπουργού  Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων  και  Τηλεφώνων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΒΟΖΙΚΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης

16   Ιουλίου 1922 : Παραίτησις :

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου

28  Αυγούστου  1922 : Παραίτησις:

ΠΕΤΡΟΥ   ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΠροέδρου  Υπουργικού   Συμβουλίου και  Υπουργού  άνευ   Χαρτοφυλακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΥπουργού  Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΟΥΝΑΡΗΥπουργού   Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥΥπουργού  Εσωτερικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΠΟΛΥΓΕΝΗΥπουργού  Εκκλησιαστικών  και   Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΥ   ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥΥπουργού  Δημοσίου   Θησαυρού
ΛΟΥΚΑ  ΚΑΝΑΚΑΡΗ  ΡΟΥΦΟΥΥπουργού  Εθνικής  Οικονομίας
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΥπουργού  Συγκοινωνίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΥπουργού  Γεωργίας
ΜΙΧΑΗΛ  ΓΟΥΔΑΥπουργού  Ταχυδρομείων,  Τηλεγράφων  και   Τηλεφώνων
ΜΑΡΚΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΥπουργού  Περιθάλψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΘΕΟΤΟΚΗΥπουργού  Στρατιωτικών
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΑΥπουργού  Ναυτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΡΚΟΥΡΗΥπουργού  Επισιτισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ   ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΥπουργού  άνευ  Χαρτοφυλακίου
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΣΤΑΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού Θεσ/νίκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΑΤΖΙΣΚΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Ηπείρου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Κρήτης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΒΟΖΙΚΗΥπουργού  Γενικού  Διοικητού  Θράκης

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

22  Μαΐου  1922 : Ανάθεσις εις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ   ΓΟΥΝΑΡΗΝ(Υπουργόν  Δικαιοσύνης) προσωρινώς της Διευθύνσεως του  Υπουργείου  Εξωτερικών
ΠΕΤΡΟΝ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού   Συμβουλίου και Υπουργού  άνευ Χαρτοφυλακίου)  της   Διευθύνσεως  του   Υπουργείου   Στρατιωτικών

31  Μαϊου  1922 : Ανάθεσις εις:

ΠΕΤΡΟΝ   ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού   Συμβουλίου και Υπουργού  άνευ Χαρτοφυλακίου)  της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Στρατιωτικών

4  Αυγούστου  1922 : Ανάθεσις εις:

ΠΕΤΡΟΝ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργού  άνευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Συγκοινωνίας

13  Αυγούστου 1922 : Ανάθεσις εις:

ΠΕΤΡΟΝ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ(Πρόεδρον  Υπουργικού  Συμβουλίου και Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς της  Διευθύνσεως  του  Υπουργείου  Εθν.  Οικονομίας