Κυβέρνησις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗ

Από 8.2.1928 έως 4.7.1928
Εκτύπωση Εκτύπωση | Κυβερνήσεις από το 1909 εως σήμερα ( Αλφαβητικά / Χρονολογικά )

Από 8.2.1928 έως 4.7.1928


8 Φεβρουαρίου 1928: Διορισμός:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού Οικονομικών
Θ.  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού Συγκοινωνίας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞΗΝΤΑΡΗΥπουργού Γεωργίας
Μ. ΚΥΡΚΟΥΥπουργού Υγιεινής Προνοίας & Αντιλήψεως
ΑΛ ΜΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥφυπουργού Οικονομικών
10 Μαρτίου 1928: Διορισμός:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗΥπουργού Γενικού  Διοικητού Κρήτης
31 Μαϊου 1928: Παραίτησις
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞΗΝΤΑΡΗΥπουργού Γεωργίας
31 Μαϊου 1928: Διορισμός:
ΜΙΧΑΗΛ  ΚΥΡΚΟΥ(Υπουργόν Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως) προσωρινώς ως Υπουργού Γεωργίας
31 Μαϊου 1928: Παραίτησις
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΗΥπουργού Εσωτεριικών
31 Μαϊου 1928: Διορισμός:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΤΣΗΥπουργού Εσωτερικών
4 Ιουνίου 1928: Διορισμός:
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΑΜΑΝΗΥπουργού Γεωργίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνίας
4 Ιουλίου 1928: Παραίτησις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΪΜΗΠροέδρου Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού Ανευ Χαρτοφυλακίου
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Εξωτερικών
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΥπουργού Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΤΣΗΥπουργού Εσωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΥπουργού Οικονομικών
Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑΥπουργού Συγκοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΑΥπουργού Εθνικής Οικονομίας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΑΜΑΝΗΥπουργού Γεωργίας
Μ. ΚΥΡΚΟΥΥπουργού Υγιεινής Προνοίας & Αντιλήψεως
Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΥπουργού Στρατιωτικών
Π. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΥΥπουργού Ναυτικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑΥφυπουργού Οικονομικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥΥφυπουργού Συγκοινωνίας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

1 Μαρτίου 1928: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΖΑΪΜΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου)   προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών
10 Απριλίου 1928: Ανάθεσις εις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ΖΑΪΜΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών
12 Απριλίου 1928: Ανάθεσις εις:
Γ. ΜΑΡΗΝ(Υπουργόν Εσωτερικών) προσωρινώς  της Διευθύνσεως του Υπουργείου Στρατιωτικών
15/16 Απριλίου 1928: Ανάθεσις εις:
Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Ναυτικών
25 Απριλίου 1928: εξακολούθησις από:
Α. ΖΑΪΜΗΝ(Πρόεδρον Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργόν Ανευ Χαρτοφυλακίου) καθηκόντων Υπουργού Εξωτερικών
16 Μαϊου 1928: Ανάθεσις εις:
Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗΝ(Υπουργόν Στρατιωτικών) προσωρινώς της Διευθύνσεως του Υπουργείου Ναυτικών