Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα


Είναι αρμόδιο για την οργάνωση και το συντονισμό των ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. και τα άρθρα 45-47 του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 210 3385405-6

Email: office@gslegal.gov.gr

Fax: 2103252723, 2103238794