Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα


Είναι αρμόδιο για την οργάνωση και το συντονισμό των ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Βλ. ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: , 210 3385402/404/405/406/407

Fax: 2103252723, 2103238794