Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων


Παρακολουθεί και ενημερώνει για το νομοπαρασκευαστικό έργο και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

Ιδίως παρακολουθεί α) τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη και υποστηρίζει τα αρμόδια υπουργεία στο έργο αυτό και β) την εξέλιξη των διαδικασιών ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις παραβιάσεις από τη χώρα μας του κοινοτικού δικαίου.

Είναι, επίσης, αρμόδιο για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 43 του ν.4440/2016).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: oiea@ggk.gr

Τηλ.: 210 33 85 714-6

Fax: 210 33 85 766

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να μεταφορτώσετε υλικό που αφορά στην προσαρμογή του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες της ΕΕ.