ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ


  • Εγχειρίδια για την Καλή Νομοθέτηση

– Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας (2020).

Εγχειρίδιο και υπόδειγμα για την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (2020).

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας (2020).

– Better regulation: guidelines and toolbox (upd Nov. 2021).

Εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων).

Οδηγίες για τη σύνταξη των εκθέσεων Ανάλυσης Συνεπειών των Ρυθμίσεων (Guidelines on Impact Assessments), όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αγγλική γλώσσα).

– OECD (2022) Guidelines for Citizen Participation Processes.

– OECD (2021), Applying Evaluation Criteria Thoughtfully, OECD Publishing, Paris.

– OECD (2020), Reviewing the Stock of Regulation, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD Publishing, Paris.

– OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD Publishing, Paris.

– Standard Cost Model Network: «Measuring and reducing administrative burdens for businesses».

Centre for European Policy Studies (Andrea Renda, 2019): FEASIBILITY STUDY: INTRODUCING “ONE-IN-ONE-OUT” IN THE EUROPEAN COMMISSION, Brussels .

– OECD (2019) Regulatory Policy Working Papers One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries.

– ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2013).