- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας

Δείτε την παρ. 1 του άρθρου 7 και την παρ.1 του άρθρου 115 του νόμου 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).