- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ν. 2667/1998, ΠΔ 376/2001

πιέστε εδώ για να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Δ.Α.

Δείτε την παρ. 6 του άρθρου 25 του νόμου 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).