Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων


Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, η οποία διαρθρώνεται σε τρία Τμήματα (Α΄, Β΄ και Γ’).

Για περισσότερες λεπτομέρειες πβ. στο άρθρο 13 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).

β) Γραφείο Καλής Νομοθέτησης (για περισσότερες λεπτομέρειες πβ. στο άρθρο 14 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης»).

γ) Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (για περισσότερες λεπτομέρειες πβ. στο άρθρο 15 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης»).