- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (Ε.Ε.Β.)

Βλ. ν. 2667/1998 και πδ 194/2001 καθώς και Υ519/31-10-2014 (ΥΟΔΔ 670).

Δείτε την παρ. 6 του άρθρου 25 του νόμου 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).