- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού (Ε.Π.Π.)

Βλ. ν. 3323/2005, Α’ 61.