Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα και τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων


Δείτε τον ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).