- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Νομοθεσία

Μεταφορτώστε εδώ τον ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

Επίσης, μεταφορτώστε το π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).