- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Δείτε τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 7 του νόμου 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

Δείτε και την Y86/29-8-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής», (Β΄ 3346/2019).