Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (OHE)


  Το Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 (ειδική Σύνοδος Κορυφής Ν. Υόρκης, 25-27/9/2015 – Ψήφισμα 70/1: Transforming Our World: Τhe 2030 Agenda for Sustainable Development).

  Η πορεία υλοποίησης των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (High Level Political Forum). Το εν λόγω Φόρουμ θα συνεδριάζει, υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC), σε υπουργικό επίπεδο κάθε Ιούλιο, και σε επίπεδο αρχηγών κρατών, υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης, κάθε τέσσερα χρόνια, τον Σεπτέμβριο. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΒΑ θα βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στα δεδομένα και τα συμπεράσματα που θα απορρέουν από δύο εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών – της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Παγκόσμιας Έκθεσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία θα συντάσσεται κάθε τέσσερα χρόνια.

  Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίζουν τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία θα καλούνται να ενημερώνουν το Φόρουμ σχετικά με την πορεία και τα μέσα εφαρμογής των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο, μέσω της υποβολής ετήσιων εθελοντικών εκθέσεων αξιολόγησης/ανασκόπησης (Voluntary National Reviews). Ήδη, 22 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν υποβάλει, στο περιθώριο της Συνόδου του Φόρουμ που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 11-20 Ιουλίου 2016, σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης της εφαρμογής των ΣΒΑ. Η επόμενη ετήσια σύνοδος του Φόρουμ είναι προγραμματισμένη για τις 10-19 Ιουλίου 2017.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, βλέπε:

  https://sustainabledevelopment.un.org/

  Στα βασικά κείμενα των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  1. UN General Assembly Resolution, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 25 September 2015 (EN)
  2. UN General Assembly Resolution, Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, A/RES/69/313, 27 July 2015 (EN)
  3. UN General Assembly Resolution, Follow-up and Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the Global Level, A/RES/70/299, 29 July 2016 , (EN)
  4. UN Economic and Social Council, Report of the High-level Political Forum on Sustainable Development convened under the auspices of the Economic and Social Council, E/HLPF/2016/8, 11-20 July 2016 (EN)
  5. UN Economic and Social Council, Ministerial Declaration of the 2016 High-level Political Forum on Sustainable Development, convened under the auspices of the Economic and Social Council, E/HLS/2016/1 29 July 2016 (EN)
  6. UN Economic and Social Council, High-level political forum on sustainable development: Report of executive summaries of volunteer countries on voluntary national reviews for the high-level political forum, E/HLPF/2016/7 11 July-20 July 2016 (EN)
  7. UN High Level Political Forum on Sustainable Development: Synthesis of Voluntary National Reviews 2017, Report prepared by the Division for Sustainable Development, Department of Economic and Social Affairs
  8. UN, The Sustainable Development Goals Report 2018
  9. UN, The Sustainable Development Goals Report 2019
  10. UN, Global Sustainable Development Goals Report: The Future is Now. Science for Achieving Sustainable Development, 2019