Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)


  Η επίτευξη των ΣΒΑ και η αποτελεσματική εξισορρόπηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαστάσεων της βιωσιμότητας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ήδη, η ΕΕ έχει πρωτοστατήσει τα τελευταία χρόνια στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της. Στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής βρίσκεται: (α) η προσπάθεια εφαρμογής της δεκαετούς Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΕΕ (Ευρώπη 2020), (β) η εφαρμογή της νέας Παγκόσμιας Στρατηγικής της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, και (γ) η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη και την αναπτυξιακή συνεργασία (European Consensus on Development).

  Ειδικότερα, η ΕΕ επιδιώκει να διαμορφώσει και να εφαρμόσει μία ολοκληρωμένη δέσμη νομοθετικών και πολιτικών μέτρων, σε πλήρη συνάφεια με τους ΣΒΑ. Αυτή η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στο να προάγει την πλήρη απασχόληση, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τα βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, την ποιοτική εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία, την καταπολέμηση της φτώχειας, τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή βιωσιμότητα, καθώς και την αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι πρωτοβουλίες για την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy), την Ενεργειακή Ένωση (Energy Union), τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights), και την πορεία εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή (Paris Agreement).

  Στις 22 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική προσέγγιση για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο μέσα από την υιοθέτηση μιας δέσμης προτάσεων. Αυτή η νέα στρατηγική προσέγγιση της Ένωσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνεται σε τρεις βασικές ανακοινώσεις:  α) την Ανακοίνωση σχετικά με τα Επόμενα Βήματα για ένα Βιώσιμο Ευρωπαϊκό Μέλλον, [COM (2016) 739], β) την Ανακοίνωση για μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, [COM (2016) 740], και γ) την Ανακοίνωση σχετικά με μια Ανανεωμένη Εταιρική Σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), [COM (2016)]

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΕΕ, βλέπε:

  http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_el.htm

  Στα βασικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  1. Συμβούλιο της ΕΕ, Προς μια ολοένα και πιο βιώσιμη Ένωση έως το 2030, Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9 Απριλίου 2019
  2. European Commission, Annexes to the Reflection Paper Towards a Sustainable Europe by 2030, COM(2019) 22 final, Brussels 30.1.2019
  3. European Commission, Reflection Paper Towards a Sustainable Europe by 2030, COM(2019) 22 final, Brussels 30.1.2019
  4. Council conclusions – A sustainable European future-The EU response to the 2030 Agenda for Sustainable Development (10370-17), 20. 6.2017
  5. Commission Decision of 22.5.2017 on setting up the multi-stakeholder platform on the implementation of the Sustainable Development Goals in the EU – C(2017) 2941 final
  6. European Commission Communication, Next steps for a sustainable European future: European action for sustainability COM(2016) 739, Strasbourg, 22.11.2016
  7. European Commission Communication, Proposal for a new European Consensus on Development Our World, our Dignity, our Future COM(2016) 740 final, Strasbourg, 22.11.2016
  8. European Commission Staff Working Document, Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals SWD(2016) 390
  9. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δελτίο Τύπου – Βιώσιμη ανάπτυξη: η ΕΕ καθορίζει τις προτεραιότητές της, Στρασβούργο, 22 Νοεμβρίου 2016
  10. European Parliament, Resolution of 12 May 2016 on the follow-up to and review of the 2030 Agenda (2016/2696(RSP)