Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣΑ)


  Το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα η εφαρμογή της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Μέσα από την ανάπτυξη προτάσεων και εργαλείων πολιτικής, συνεργατικών σχημάτων, μελετών και αναλύσεων δεδομένων, ο ΟΟΣΑ επιδιώκει να βοηθήσει τα κράτη μέλη του και τη διεθνή κοινότητα προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής εφαρμογής των  Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο ΟΟΣΑ στο πεδίο της εφαρμογής της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, βλέπε:

  http://www.oecd.org/development/sustainable-development-goals.htm

   

  Στα βασικά κείμενα του ΟΟΣΑ που αναφέρονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  1. OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2018: Towards Sustainable & Resilient Societies
  2. OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2017: Eradicating Poverty & Promoting Development
  3. Better Policies for Sustainable Development 2016 – Policy Coherence
  4. OECD, Better Policies for 2030: An OECD Action Plan on the Sustainable Development Goals, June 2016 (EN)
  5. OECD, Measuring Distance to the SDGs Target: A Pilot Assessment of Where OECD Countries Stand, July 2016 (EN)
  6. OECD, The Sustainable Development Goals: An overview of relevant OECD analysis, tools and approaches, September 2015 (EN)