Επικοινωνία - Χρήσιμες πληροφορίες


  Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων,
  Κτήριο Βουλής των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2,
  Τ.Κ. 10021 ΑΘΗΝΑ
   
  Στοιχεία επικοινωνίας : 
   
  Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
  210-3385402/-404-7
  Fax. 2103252723
  E-mail
   
  Νομικό Γραφείο
  Τηλ. 2103385335/-726
  Fax. 2103385753/ 2103224805
  E-mail
   
  Διακίνηση Δοκιμίων των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και των πρεδρικών διαταγμάτων
  Τηλ. 210 3385335/-397/-443/-447/-394
  Fax. 2103233171
  E-mail
   
  Γραφείο Καλής Νομοθέτησης
  Τηλ. 2103385726
  Fax: 2103385753
  Eπικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας
  Για τα εγχειρίδια Καλής Νομοθέτησης αναφορικά με την κατάρτιση νομοσχεδίων, την κωδικοποίηση νομοθεσίας, το υπόδειγμα Έκθεσης Συνεπειών Ρύθμισης, καθώς και τις διαδικασίες μεταφοράς Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, δείτε εδώ.
   
  Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
  Τηλ. 2103385714-6
  Fax. 2103385766
  Σχετικά με την αρμοδιότητα του Γραφείου για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ακολουθήστε το σύνδεσμο.
  E-mail
   
  Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
  Τηλ. 210-3385457 
  Fax. 210-3248186 
  E-mail
   
  * O πλήρης κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας ανά υπουργείο (δηλαδή τηλέφωνα, διευθύνσεις, email κ.λπ.) εδώ.
  Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη σύνθεση της Κυβέρνησης και των υπουργείων, καθώς και για το σύνολο των κυβερνητικών δράσεων από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Κυβέρνησης: government.gov.gr. 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4622/2019, η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων είναι υποχρεωτική και γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr.

  Επίσης, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέσεις ευθύνης οργανισμών, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, επισκεπτόμενοι την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

  Ακόμη, εάν θέλετε να λάβετε μέρος στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_el.htm

  Για τις διαβουλεύσεις ανά τομέα πολιτικής, όσες είναι ανοιχτές, αλλά και τις περατωθείσες, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm

   
   
  Βάσει του νόμου 3861/2010, από την 1 Οκτωβρίου του 2010, τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν τις αποφάσεις και τις πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εφεξής, οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων που δεν δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια.  
   
  Για τις πράξεις και τις αποφάσεις που αναρτώνται από την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοιβουλευτικών Θεμάτων μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.
   
   
  Για την επικαιρότητα του νομοθετικού έργου μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.
   
  Ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
  Εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τον Τόμο «Συντομογραφίες Υπηρεσιών Υπουργείων» που επιμελήθηκε και εξέδωσε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2011.