Επικοινωνία - Χρήσιμες πληροφορίες


  Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων,

  Κτήριο Βουλής των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2, Τ.Κ. 10021 ΑΘΗΝΑ

   

  Στοιχεία επικοινωνίας ανά Γραφείο: 

  Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

  210 3385 405-6

  E-mail

   

  Διακίνηση Δοκιμίων των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και των πρoεδρικών διαταγμάτων
  Τηλ. 210 3385335/-397/-443/-447/-394
  E-mail

   

  Γραφείο Καλής Νομοθέτησης

  Eπικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας

  Δείτε τις αρμοδιότητες του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης στο άρθρο 14 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης».

  Για τα εγχειρίδια Καλής Νομοθέτησης αναφορικά με την κατάρτιση νομοσχεδίων, την κωδικοποίηση νομοθεσίας, το υπόδειγμα Έκθεσης Συνεπειών Ρύθμισης, καθώς και τις διαδικασίες μεταφοράς Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, δείτε εδώ.

   
  Δείτε τις αρμοδιότητες του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων στο άρθρο 15 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης».
  * O πλήρης κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας ανά υπουργείο (δηλαδή τηλέφωνα, διευθύνσεις, email κ.λπ.) εδώ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4622/2019, η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων είναι υποχρεωτική και γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr.

  Επίσης, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέσεις ευθύνης οργανισμών, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, επισκεπτόμενοι την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

  Ακόμη, εάν θέλετε να λάβετε μέρος στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_el.htm

  Για τις διαβουλεύσεις ανά τομέα πολιτικής, όσες είναι ανοιχτές, αλλά και τις περατωθείσες, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm

   

   

  Βάσει του νόμου ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν τις αποφάσεις και τις πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εφεξής, οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων που δεν δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια.  

  Για τις πράξεις και τις αποφάσεις που αναρτώνται από την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοιβουλευτικών Θεμάτων μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

   

  Για την επικαιρότητα του νομοθετικού έργου μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

   

  Ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

  Εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τον Τόμο «Συντομογραφίες Υπηρεσιών Υπουργείων» που επιμελήθηκε και εξέδωσε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2011.