- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Κυβερνητικές Επιτροπές

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Δείτε την παρ. 2 του άρθρου 115 του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).