Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας


Δείτε τον επιχειρησιακό στόχο, τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας στο άρθρο 13 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).