- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - https://gslegal.gov.gr -

Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας

Δείτε τον επιχειρησιακό στόχο, τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας στο άρθρο 13 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).