Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αποτελεί οργανική μονάδα που υπάγεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων είναι η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισμού της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.
[ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133)]
Τελευταία Νέα

Έκθεση Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: Το νομοθετικό έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια εφαρμογής του πλαισίου της βελτίωσης της νομοθεσίας (better regulation)


Η «βελτίωση της νομοθεσίας» (better regulation) είναι μια δέσμη αρχών και εργαλείων που διευκολύνουν την Επιτροπή στη χάραξη των πολιτικών της και την κατάρτιση των νομοθετικών προτάσεών της. Αποτελεί βασικό στοιχείο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ επί σχεδόν 20 χρόνια και αποτελεί ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα διεθνώς, σύμφωνα με νέα επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δείτε περισσότερα στην οικεία Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην αγγλική υπό τον τίτλο: «Law-making in the European Union after almost 20 years of Better Regulation» και είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της Ένωσης.

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

06-07-2020 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), η Κ.Ε.Κ. συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας.

Μεταφορτώστε εδώ το νέο Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας (2020).

Διορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας

13-05-2020 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΗ

ΒΛΙΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ – ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΙΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δείτε την Υ24/2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας» (ΥΟΔΔ 353/9-5-2020).

Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

05-05-2020 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Σύμφωνα με την Υ 21/4-5-2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού: «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.» (YOΔΔ 340/2020), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 5 και 66 παρ. 1 και 2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η σύνθεση της Κ.Ε.Κ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΔΑΦΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΕΡΡΙΝΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΠΙΡΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.