Γραφείο Καλής Νομοθέτησης


«Ὅταν γὰρ νομοθετώμεθα, ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιθέμεθα εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον· τοῦτο δὲ μέλλον ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν», Σωκράτης

(Πλάτωνος Θεαίτητος, 178a)

Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης είναι αρμόδιο για την επιστημονική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους, ιδίως, μέσω κατάρτισης εγκυκλίων, οδηγιών, υποδειγμάτων ή της διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή εκδηλώσεων καθώς και για την τελική αξιολόγηση και έλεγχο της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης των νομοσχεδίων, καθώς και για τη διασφάλιση όλων των αρχών και εργαλείων Καλής Νομοθέτησης από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Κράτους, προκειμένου να επιβοηθείται η εφαρμογή του κυβερνητικού έργου (περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4622/2019).

Δείτε τις αρμοδιότητες του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης στο άρθρο 14 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).

Ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι ο ρυθμιστικός προγραμματισμός και η τήρηση των αρχών Καλής Νομοθέτησης κατά τη σύνταξη, θέσπιση και εφαρμογή των ρυθμίσεων, καθώς και η λήψη μέτρων πολιτικής για την προώθησή τους.

Καλή Νομοθέτηση είναι η πολιτική διαμόρφωσης αρχών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους.

Αρμόδια υπηρεσία για τον αποτελεσματικό συντονισμό και εφαρμογή της ρυθμιστικής διακυβέρνησης είναι η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με την επιφύλαξη ειδικής διάταξης.

Σχετικά με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και το εγχειρίδιο νομοπαρασκευαστικής μεθοδολογίας, το εγχειρίδιο και υπόδειγμα Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, εγκύκλιες οδηγίες, Καλή Νομοθέτηση στην ΕΕ: Πρόγραμμα REFIT και Πλατφόρμα «Fit for Future», Νομοθετική και Διοικητική Κωδικοποίηση, διαβούλευση στο opengov.gr, Καλή Νομοθέτηση στον ΟΟΣΑ, πορίσματα από την έκθεση της ομάδας Mandelkern, δείτε εδώ.


Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας πάραυτα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου μας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14 του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).

Επώνυμο - Όνομα (*)

Email (*)

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνα

Σταθερό:
Fax:
Κινητό:

Διεύθυνση

Οδός/Αριθμός:
TK:
Πόλη:
Χώρα:

Κατηγορία (*)

Θέμα (*)

Μήνυμα (*)

(*) Υποχρεωτικά πεδία