Η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αποτελεί οργανική μονάδα που υπάγεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων είναι η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισμού της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.
[ Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133)]
Τελευταία Νέα

Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ΑΔΑ: 963Θ46ΜΓΨ7-Θ9Λ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων περί σύστασης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για: α) την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, β) τη διαβάθμιση τίτλων σπουδών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και γ) τη θέσπιση πλαισίου για τα Ωδεία.

01-07-2024 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Μεταφορτώστε από τη Δι@ύγεια (με ΑΔΑ 963Θ46ΜΓΨ7-Θ9Λ)  την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, περί σύστασης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης για: α) την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, β) τη διαβάθμιση τίτλων σπουδών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και γ) τη θέσπιση πλαισίου για τα Ωδεία.

Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση δράσεων δημοσιότητας για το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας»

01-12-2023 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, οι δράσεις δημοσιότητας για το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την κεντρική εκδήλωση – ημερίδα με θέμα «Μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη νομοθεσία» που φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Μοσχάτο.
Βασικός στόχος της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης είναι να παρέχει στους πολίτες, στον νοµικό κόσµο της χώρας, αλλά και σε τρίτους, οι οποίοι είναι αποδέκτες της νομικής πληροφορίας, άµεση, αξιόπιστη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα νοµοθετικά και κανονιστικά κείµενα, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης αποτελεί το ηλεκτρονικό σύστημα καλής νομοθέτησης, για τη διαμόρφωση αρχών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους. Για τον σχεδιασμό του συστήματος έχουν ληφθεί υπόψη τα πρότυπα καλής νοµοθέτησης, όπως αναπτύσσονται στον νόμο 4622/2019 για το επιτελικό κράτος και στα εγχειρίδια καλής νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Παράλληλα, η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης αποτελεί τον ηλεκτρονικό κόµβο των νοµοθετηµάτων και των κωδικοποιήσεων (νομοθετικών και διοικητικών). Ακολουθεί διεθνή πρότυπα, εναρµονίζεται µε τα εργαλεία και τη θεµατολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ενότητες που καλύπτουν τις εξειδικευµένες ανάγκες της ελληνικής νομοπαρασκευής.
Πέραν την παρουσίασης της Πύλης, στην εκδήλωση αναδείχθηκαν τόσο η εντυπωσιακή πρόοδος που έχει συντελεσθεί από το 2019 έως και σήμερα, στην ποιότητα της νομοθέτησης, την τήρηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, την κωδικοποίηση και την ψηφιακή αναβάθμιση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, όσο και οι προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Σταύρος Ν. Παπασταύρου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Μαυρουδής Βορίδης, o Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικών Μέσων και Επικοινωνίας και τέως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) M.A.E., κ. Δημήτρης Γιάντσης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν εισηγήσεις από τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, κ. Στυλιανό – Ιωάννη Κουτνατζή, τον Ειδικό Γραμματέα της Βουλής, κ. Βασίλειο Μπαγιώκο, τον πρώην Υπουργό, Επίτιμο Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, κ. Γεώργιο Σταυρόπουλο, την καθηγήτρια του University College London, κοσμήτορα μεταπτυχιακών νομικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και Πρόεδρο της International Association for Legislation, κ. Ελένη Ξανθάκη, τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, κ. Δημήτριο Γεωργίκο, την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης, κ. Βασιλική Νταλάκου, τον νομικό συνεργάτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης, κ. Ηλία Καρακατσάνη, τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών «InDigital Α.Ε. – INTRAWAY ΕΠΕ» και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας «InDigital Α.Ε.», κ. Κωνσταντίνο Ρούπτσο και τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πλατφόρμας Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης, κ. Αντώνιο Στεφάνου.
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους, η Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Αττικής και πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κουσούλης, καθώς και πλήθος στελεχών των φορέων που εμπλέκονται στην νομοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία και επιτελικών στελεχών.
Την εκδήλωση συντόνισε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών, κ. Χριστίνα Τσάκωνα.